Vápenatá a organická hnojiva

Levný vápenec = hrubý vápenec.

Pozor na velmi levné nabídky na vápnění a vápenaté hmoty!!!

Nízká cena vápence většinou koresponduje s nízkou kvalitou- tedy nižším obsahem živin nebo  častěji s nízkým nebo žádným podílem frakce pod 0,09 mm a vysokým podílem hrubších částic od 0,5 do 5 mm!!

Výjimkou můžou být deponované pneumatické vápence a dolomity, případně vápence z druhovýrob, vznikající jako vedlejší produkt ( černý vápenec , vápenec z výroby buničiny, odpadní sklářský dolomit)  – ty jsou naopak velmi jemné .

V níže přiloženém grafu je vidět jak stoupá reakční plocha při jemnějším mletí.

V navrhované normě  se počítá s omezením horní hranice hrubosti do 0,3 mm!!

Doporučujeme provést rozbor na sítech v akreditované laboratoři.

 

 

 

 

 

Aktuální nabídka granulovaných vápenců dolomitů, křídových vápenců a síranu vápenatého.

 

 

 

 

 

Nový druh granulovaného páleného vápna s hořčíkem!!!

Vyrábí se  granulací za sucha ( kompaktováním ) z velmi jemně mletého pravého vápna (0,045 – 0,09 mm) . Lze ho  aplikovat i do vzešlého suchého porostu a na povrch půdy bez nebezpečí popálení a následné karbonatace. Velikost granulí je od 3 do 8 mm. Obalení jemných částic vápna vápenným hydrátem zvyšuje odolnost granule vůči vzdušné vlhkosti.

Obsahuje  73 % CaO a 17 % MgO (2 x více než u křídových vápenců) a zároveň má nejvyšší reaktivitu ze všech vápenatých hmot.

Na povrchu půdy se rozpouští  během několika minut.

Velmi rychle zlepšuje povrchovou struktutru půdy (do 2 – 4 týdnů) a zároveň dodává do půdy přístupný vápník jako živinu.

Těmito vlastnostmi a hlavně rychlostí účinku předčí křídové vápence! 

Díky vysokému obsahu CaO a MgO vám stačí poloviční množství proti křídovým vápencům! 

Balení BIG BAG 1 tuna nebo 0,6 t.

Dodávky zatím pouze ucelené kamiony 24 tun , cena od 7.200 Kč za tunu.

Grvap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dolním obrázku je vlevo kusové vápno, vpravo granulované vápno, aplikace 10 ml vody, stav po 5 minutách

vapna

 

 

 

 

 

 

 

 

Vápenec do kejdy (digestátu ) se sírou

80% CaCO3    2% S       3% MgO

Jemnost mletí 99%<0,125mm

Dávkování   do 50 kg na m3

Cena od 1650 Kč včetně dopravy

Doporučené vápnění na loukách a pastvinách

Louky pH

 

 

Nová registrace hnojiva DOLOPHOS 6

Toto hnojivo je nově zaregistrováno pod číslem 4956

dolophos plus

 

Síran vápenatý granulovaný

Ozimá řepka a mák jsou plodiny velice náročné na vápník a síru.

Průměrná potřeba vápníku je okolo 40 kg/t semen, což při výnosu 4 t semen na hektar představuje odběr ve výši 160 kg Ca/ha !!!!!

Oproti okopaninám (brambory, cukrová řepa) je řepka 2-3 krát náročnější na vápník a ve srovnání s obilninami (např. pšenice, ječmen) až pětkrát.

Příjem vápníku rostlinami je ovlivňován nejen jeho obsahem v půdě, resp. v půdním roztoku, ale také významně dalšími faktory, jako je teplota, vlhkost půdy, velikost kořenů, zejména kořenového vlášení.

Vápník je přijímán kořeny (kořenovými špičkami) pasivně, jako dvoumocný kationt (Ca2+).

Nízké pH půdy většinou úzce koresponduje s nízkou zásobou přístupného vápníku.

Koncentrace vodorozpustného vápníku  v půdním roztoku je nejčastěji na úrovni 50-100 mg/l, avšak může kolísat od 5 až přes 1000 mg Ca/l.

Koncentrace vápníku v půdním roztoku, ve srovnání s jinými ionty, bývá nejvyšší.

To však neznamená, že je vždy nejlépe přijímaným kationtem.

Příjem vápníku může být značně omezen v období snížené transpirace (chlad) či při nízkém obsahu vody v půdě!!!

Příjem vápníku také může zpomalit vysoký obsah kompetičních kationtů, jako je draslík (K+) nebo amonný iont (NH4+).

Jejich zvýšený obsah se v půdě vyskytuje po aplikaci kejdy a digestátů/fugátů (K+ i NH4+), případně minerálních hnojiv jako močovinaa síran amonný (NH4+).

Uvedené podmínky významně působí i při pěstování ozimé řepky.

Na půdách s dobrou zásobou Mg, nízkou zásobou Ca a současně horší půdní strukturou včetně nízkého pH je velmi vhodnou alternativou k hnojivům obsahujícím dusík a síru např. hnojivu DASA  Síran vápenatý.

Volně ložený je dostupný v cenách od 1700 Kč na tuně a lze ho použít při předseťové přípravě.

Granulovaný síran vápenatý může nahradit velmi dobře jarní hnojení sírou u řepky i pšenic a díky absenci dusíku je ho možné použít kdykoliv, když jsou vhodné vlhkostní podmínky pro rozpuštění granulí.

Z hlediska rozpustnosti je třeba ho naaplikovat už na podzim nebo časně zjara aby se vápník i síra dostaly do půdního roztoku a do rostlin.

Výhodou je jeho fyziologicky neutrální účinek na půdu( podobně jako Kieserit), oproti hnojivům na bázi síranu amonného, které silně okyselují půdu.

Doporučená dávka je 200 kg na ha.

0,6 t nebo 1 t vacích.

Obsah CaCO3 je minimálně 37 %, obvykle přes 50 %

Obsah S přepočtený z SO3 je min. 14,8 %

Granulace 2 – 6 mm

 

 

Vliv vápnění na výnos řepky ozimé

Pálené vápno granulované

 

Nové druhy granulovaných vápenců

Jak rychle působí vápenatá hnojiva ???

Pálené a hašené vápno (pálené vápno granulované, FEMIKAL)            během několika týdnů

Šáma                                                                                                                               během jedné vegetace

Křídový vápenec                                                                                                         1 – 2 roky !!!!!!

Dolomitický vápenec  (i granulované)                                                                2 – 6 let (podle jemnosti mletí)

Dolomity                                                                                                                        2 – 10 let (podle jemnosti mletí)

Vliv na tuto rychlost má nejenom jemnost mletí ale také biologická aktivita půdy, kyselost půdy a také vlkost resp. nasycení profilu vodou.

Pokud chceme změnit pH u jarních plodin tak nemá smysl používat před setím jiný druh než vápno!!!

U ozimých plodin se dá uvažovat i o křídových vápencích.

U granulovaných vápenců jak normálních tak křídových ale také záleží jak rychle se rozpustí granule na povrchu půdy- pokud je půda proschlá do hloubky tak nemusí stačit ani 100 mm srážek!!!!

Pro účinek vápna stačí relativně malé množství srážek cca 15 – 20 mm.

 

Vliv hodnoty pH na reaktivitu vápenců

Křivka reaktivity

Výše si můžete rozkliknout křivku reaktivity.

Při běžných hodnotách pH je vliv reaktivity téměř zanedbatelný a rozhoduje rozpustnost uhličitanu vápenatého nebo oxidu vápenatého případně i rozpustnost samotných granulí.

 

 

DOLOPHOS 6

Unikátní hnojivo vyráběné smícháním spálených čistírenských kalů a dolomitického vápence.

Obsahuje:

60 % CaCO3

10 % MgCO3

6 % P2O5  (z toho 97 % ve vodorozpustné formě)

0,45 % S

0,5 % K2O

mikroprvky

Hnojivo je volně ložené , lze ho aplikovat výložníkovými rozmetadly podobně jako vlhčené vápence.

Při dávce 2 tun dodáte spolu s dolomitickým vápencem 120 kg P2O5, 9 kg S, 10 kg K2O!!!!

Při ceně od 900 Kč za tunu bez aplikace (Vysočina) a při aktuálních cenách fosforečných hnojiv (23,60 Kč/kg č.ž.) Vám cena vápnění zaplatí cenu fosforu!!!!

Dolomitický vápenec s fosfátem DOLOPHOS 6 vlhčený

Dolomitický vápenec s fosfátem DOLOPHOS 6 vlhčený

Vzorek Dolophos 6

 

 

 

Křídové vápence

Předem upozorňuji na to, že křídové vápence nejsou plnohodnotnou náhradou klasického vápnění !!!

Je to ale zajímavý doplněk na rychlé zvýšení obsahu přístupného vápníku v povrchové vrstvě půdy při aplikacích jak před setím tak do porostu.

Tato situce nastává po vlhkém průběhu podzimu a zimy – jako v letošním roce.

Aplikovatelné jednoroční dávky mohou  nahradit klasické udržovací vápnění pouze v případě každoroční aplikace ale neekonomicky 3 – 5 násobně dráže.

Dlouhodobé problémy s nízkým pH odpovídající melioračnímu vápnění, nelze smysluplně křídovými vápenci vyřešit!!!

Na půdách kde se 25 let nevápnilo, nemůžeme vyřešit pH za 1 nebo 2 roky.

Častým dotazem je řešení pH a mechu na TTP, loukách a pastvinách.

Podle naší zkušenosti a výsledků pokusů jenom vlastní úprava pH většinou nic neřeší. Je nutné přistoupit k provzdušňování, odvodňování, mechanické likvidaci, přísevům a podpory růstu kulturních druhů trav a to všechno je dlouhodobý proces. V tomto případě nám také jednorázová aplikace křídového vápence nepomůže.

Doporučené orientační dávkování na změnu půdní reakce podle typu půdy:

Typ půdy

Pro změnu pH o 0,1

Písčité – Hlinitopísčité

60 kg/ha

Písčitohlinité – Jílovitohlinité

100 kg/ha

Jílovité – Jíl

125 kg/ha

Křídové vápence mají vysokou reaktivitu blížící se páleným vápnům, a tak je jejich účinek rychlejší než u klasických vápenců ale zároveň je tento účinek kratší.

Obsah čistých živin je  stejný jako u klasických vápenců (obsah CaCO3 př. MgCO3).

Vyšší dávky křídových vápenců jsou neekonomické a pro lehčí půdy nevhodné, protože dochází k velkým ztrátám z důvodu malé sorpční kapacity půdy.

Na trhu se vyskytuje nyní velké množsví nabídek na křídové vápence ale většina z nich je velmi drahá.

Dovolujeme si Vám nabídnout ekonomicky příznivější variantu pod následujícím názvem:

KALKGRAN

Granulovaný křídový vápenec KALKGRAN

Granulovaný křídový vápenec KALKGRAN

Granulovaný křídový vápenec

Balení volně ložený nebo BIG BAG 600 kg

Složení

>89 % CaCO3

>2 MgCO3

50 % bazického CaO +-1 % MgO

Granulace 3-6 mm !!!!!

Reaktivita >90

Přesnou kalkulaci Vám rádi sdělíme.

Kalkgran 1

354606227_1_1000x700_kreda-granulowana-kalkgran-wapno-nawozowe-granulacja-2-5mm-grojec

 

Aktuální přehled nepoužívanějších vápenatých hmot s parametry si rozklikněte zde:

Přehled vápenců obrázek

Dodáváme široký sortiment vápenatých a organických hmot.

Rádi Vám doporučíme vhodný typ pro vaše podmínky – tedy pro konkrétní plodinu, druh půdy atd..

Hnojiva Vám dodáme volně ložená i vakovaná na místo určení a rádi Vám je naaplikujeme.

Preferujeme mechanickou aplikaci a proto používáme rozmetadla s odstředivým rozmetacím ústrojím značek Hufgard, Güstrower a Bredal.

Tento způsob aplikace  se při správném výběru používaných hmot vyrovná pokrytím  pneumatickým aplikacím.

DSC05329

aplikace Žirovnice

 

 

Vápenec VJ7(8)  až 0-1

Vysokoprocentní vápenec s obsahem CaO 98 %

Velmi jemně mletý a vlhčený.

Možnost výběru jemnosti mletí od 0,063 mm do 0-1 mm

IMAG1094

 

Vápno kusové

Vápno  s vysokým obsahem CaO 97,5 % a vysokou reaktivitou a bazickou účinností.

Velikost drtě cca 1,25 - 10 mm

Velmi vhodné i pro odstředivá rozmetadla.

Balení BIG BAG 1 tuna !!!!!

 

IMAG1097k

 

 

 

Vliv reaktivity vápence na rozpustnost a rychlost účinku

Pokusy ze SRN (Weilburg) ukazují že použití různých druhů vápen a vápenců s reaktivitou od 40 %, není rozdílu v jejich účinku a rychlosti reakce.

V grafu jsou vidět výsledky – na svislé ose je navýšení pH, na vodorovné ose hodnota reaktivity v %

Rozhodující při změně hodnoty pH je celková dávka CaO resp. Ca.

U běžných jemně mletých vápenců  či vlhčených vápenců hodnota reaktivity převyšuje 40 %.

Podle německé normy musí mít vápence minimální reaktivitu 30 %, dolomitické vápence 10 %.

 

 

Stručný výpis nabízených vápenatých hmot:

Vápenec vlhčený

Dolomit 0-2

Dolomit deponie

Vápenec mletý

Vápnitý dolomit hrubě mletý

Vápnitý dolomit drcený

Síranovápenec

Dolomit granulovanýVápenec granulovaný

Vápno pálené granulované

Vápnitý dolomit vlhčený

Živočišná moučka

 

Pro přesnou cenovou kalkulaci volejte nebo pište.

IMG_2633

Nakládka černého vápna v ZD Černovice

DSC04013

Vápnění luk Bredalem v Záhoří u Kardašovy Řečice

Vápno pálené granulované

Zgranulované pálené vápno má velikost zrn 2 až 8 mm, a proto je vhodné pro vlastní aplikace rozmetadly průmyslových hnojiv.

Vysoká bazická účinnost (92 % CaO) je dvojnásobná proti běžně používaným vápenatým hmotám a umožňuje použití menších dávek.

Toto hnojivo je velmi vhodné pro krátkodobější udržovací vápnění, zejména při technologické tísni v přípravě a při nemožnosti využití klasického vápnění- např. jarní aplikace do jarních ječmenů, před řepky  atd.

Razantní účinek do několika dnů po zapravení granulí a jejich rozpuštění umožňuje  rychlou změnu pH.

Vzhledem k velmi jemnému mletí zgranulovaných částic a k pohyblivosti Ca je vhodné na tzv. preemergentní vápnění již zasetých porostů.

Granulovaná forma nezpůsobuje popálení jako práškové formy a lze ji použít i do vzešlých porostů případně TTP.

Ideální období na aplikaci je těsně před deštěm, kdy za deště do jde k rychlému vyhašení a zároveň smytí z porostu a také k vsáknutí do půdního profilu.

Při povrchové aplikaci je třeba počítat s tím, že v případě nezapravení a dlouhodobého sucha se kousky vápna nerozpustí a vlivem vzdušného CO2 se přeměňují zpět na CaCO3 (karbonatace) a tím se zpomalí jeho účinek.

Dodáváme volně ložené i vakované v 1 t BIG BAG

DSC06445

 

Síranovápenec vlhčený

Vápenaté hnojivo se sírou, řešící zásobní hnojení sírou na podzim.

Nevodorozpustná forma síry je ve formě síranu vápenatého.

Je vhodný zejména k vápnění pod řepky a pšenice, kde je možné při sušším průběhu zimy vynechat jarní hnojení hnojivy se sírou.

Vlhčená forma umožňuje mechanickou aplikaci s minimální prašností.

Obsahy živin:

75 % CaCO3

4 % S

3 % MgO

siranovapenec

Černý vápenec

Vápnitý dolomit s netypickou černou barvou, vznikající jako meziprodukt při výrobě dusíkatého vápna.

Spojuje v sobě zdánlivě výživářsky těžko řešitelnou situaci a to společnou aplikaci vápence , dusíku a síry.

Vzhledem k jemnosti mletí má velmi rychlý účinek a vysokou reaktivitu -90% částic je pod 0,063 mm.

Černý vápenec je mírně vlhčený a lze jej  aplikovat mechanickými rozmetadly – nelze jej ale aplikovat pneumaticky.

Obsahuje

68-70 % CaCO3,

5 % MgCO3

Min. N   0,8 – 1 %  !!!!!!   – to znamená v dávce 2 tun 16 až 38 kg dusíku,

Obsahuje mimo jiné i DIDIN což je inhibitor nitrifikace

Obsah síry 0,12%

Podíl částic po 0,063 mm  je 100 % – to znamená vysokou reaktivitu v půdě a velmi rychlé působení

Část dusíku je ve formě kyanamidu, část ve formě amidické.

50 % vápníku je ve formě CaO.

 

 Další zajímavé vlastnosti:

1.       Je prokázaný odpuzující účinek na divoká prasata zejména při aplikacích před kukuřice !!!!!

2.       Dalším zajímavým vedlejším efektem je potlačení mechů zejména na TTP , loukách

3.       Dalším zajímavým přínosem je obsah uhlíku 9 – 12 % -zejména pro chudé půdy s nízkým obsahem humusu či bez organického hnojení

4.       Tmavá barva na povrchu půdy přitahuje sluneční záření a otepluje půdu

5.        Inhibitor nitrifikace zpomaluje přeměnu amonné formy dusíku na nitrátovou a tím brání vyplavování z půdy

6.        Desinfekční účinek v půdě

 

Jako jediná forma vápence obsahuje kromě CaCO3, MgCO3, S a zbytkový dusík (kyanamid a a amidický dusík) a v posledních letech velmi oblíbený inhibitor nitrifikace – DIDIN.

Je zejména vhodný k vápnění pozemků pod řepku, ozimý ječmen, jarní ječmen.

Díky zbytkovému dusíku má odpuzující účinky na černou zvěř !!!!

Vzhledem ke své černé barvě způsobuje také rychlejší prohřívání povrchu půdy , obzvláště při časně jarních aplikacích .

DSC06482

 

 

Vliv velikosti částic na hodnotu pH

V následujícím grafu lze vysledovat vliv velikosti částic na hodnotu pH z hlediska rychlosti – jak je patrné z grafu- při vápnění drcenými vápenci se zastoupením více frakcí se vzájemný účinek jednotlivých frakcí doplňuje a navazuje na sebe.

Vliv jemnosti mletí

 

 

Vápenný hydrát vlhčený

Ojedinělou technologií vyráběné vápenaté hnojivo z páleného vápna.

Umožňuje aplikaci mechanickými rozmetadly.

Obsahuje min. 40 % CaO a 10 % MgO.

Bazická účinnost je 55.

Velmi vhodné

-pro rychlou změnu pH,

-pro rychlé zlepšení struktury půdy,

-odstranění utužení,  plošně a zejména na souvratích,

-využití  na desinfekci půdy,

- vysoká hodnota pH  12,3

Poznámka-nemá tak silné žíravé účinky jako pálené vápno a proto ho lze použít i na vápnění na list – např. lučních porostů.

Vliv různých hodnot pH na těžké půdě na výnos různých plodin

Průměrné relativní výnosy  (%) při pH:

Plodina

4,7

5

5,7

6,8

7,5

Kukuřice

34

73

83

100

85

Pšenice

68

76

89

100

99

Oves

77

93

99

98

100

Ječmen jarní

0 !!!!!!!

23

80

95

100

Vojtěška

2 !!!!!!

9 !!!!!

42

100

100

Jetel

12 !!!!!

21

53

98

100

Soja

65

79

80

100

93